1. Home
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lori Events is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72774177 en is gevestigd aan de Meyerhage 426 (3085 CK) te Rotterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Lion Events handelt onder de naam Lori Events.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 6. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan Opdrachtgever aanbiedt.
 7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 8. Diensten: de diensten die Lori Events aanbiedt, zijn het organiseren van events, workshops, (bedrijf)feestjes en verhuur en verkoop van diverse artikelen ten behoeve van het organiseren van feesten c.q. evenementen.
 9. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Lori Events terzake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven, alsmede de overeenkomst tot verhuur en/of verkoop en levering van producten.
 11. De website die door Lori Events gebruikt wordt is: https://www.lorievents.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lori Events, elke overeenkomst tussen Lori Events en Opdrachtgever en op elke dienst die door Lori Events wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lori Events aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Lori Events is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Lori Events is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien en voor zover van de uitvoering van de overeenkomst derde(n) zijn betrokken en bij deze derde(n) producten zijn afgenomen gelden de product- en/of algemene voorwaarden van deze derden.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Lori Events gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De aanbiedingen van Lori Events zijn vrijblijvend. Lori Events is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Lori Events het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Lori Events gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Lori Events niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van Lori Events zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lori Events niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. In het aanbod worden in beginsel geen kosten opgenomen voor eventuele aanpassingen. Indien wegens onverwachte (weers)omstandigheden last minute aanpassingen nodig zijn, dient Opdrachtgever hiervan de meerkosten te vergoeden tenzij uitdrukkelijk alternatieve mogelijkheden besproken zijn.
 7. Het herroepingsrecht is voor bedrijven uitgesloten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Lori Events heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Lori Events, zal Lori Events de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Lori Events niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. Lori Events is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Lori Events aan Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever kan tot 30 dagen na ondertekening van de offerte c.q. overeenkomst, de overeenkomst kosteloos annuleren. Hierna is Opdrachtgever kosten verschuldigd.
 6. Ingeval van annulering na de hierboven genoemde termijn, is Opdrachtgever de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd aan Lori Events.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Lori Events een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Lori Events kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Lori Events ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij de tot dan gemaakte kosten aan Lori Events verschuldigd. Welk bedrag vermeerderd kan worden met door Lori Events gemaakte kosten ten behoeve van reis- en verblijfkosten.
 5. Zowel Opdrachtgever als Lori Events kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Lori Events nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Lori Events is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Lori Events gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Indien overeengekomen, kan Lori Events de benodigde vergunningen aanvragen. Slechts indien de vergunningen verkregen zijn, kan een aanvang gemaakt worden met de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wijzigingen na het ondertekenen van de offerte kunnen slechts in overleg met Lori Events toegepast worden indien de aanpassingen beschikbaar zijn en in de planning passen.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Opdrachtgever zijnde een consument worden alle prijzen inclusief (btw) en andere belastingheffingen weergegeven. Indien Lori Events op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden.
 2. Indien sprake is van spoed, of Lori Events op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
 3. Lori Events kan indien ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht samenwerking met een derde partij plaatsvindt van Opdrachtgever een aanbetaling van 60% van het reeds overeengekomen bedrag verlangen. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn, dient deze aanbetaling ter hoogte van 60% door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Lori Events een aanvang zal maken met haar werkzaamheden. Ongeacht eventuele (tussentijdse) opzegging of annulering van de Opdracht, blijft de aanbetaling onverminderd verschuldigd.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Lori Events gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 6. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Lori Events te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Lori Events. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Lori Events een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Lori Events zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Lori Events meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Lori Events zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Lori Events niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Lori Events, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Opdrachtgever is verplicht tijdig alle benodigde informatie en gegevens aan Lori Events te verstrekken. Bij gebreke hiervan kan Lori Events de uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment dat de benodigde informatie is ontvangen. Enige schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, komt geheel voor risico en rekening van Opdrachtgever. Ook indien Lori Events door de opschorting de originele planning niet kan halen en alternatieven dient te regelen, kan Lori Events hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 4. Lori Events is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Indien Partijen de levering en of productie van drukwerk overeengekomen zijn, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig en juist aanleveren van de content alsmede voor de eindcontrole van het drukwerk. Indien na de controle van Opdrachtgever enige fouten in het drukwerk geconstateerd worden, zijn de herstelkosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Partijen treden met elkaar in overleg om de randzaken te regelen voor het evenement van Opdrachtgever. Bij gebreke hiervan komt dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over calamiteiten en veiligheid. Lori Events is hierin niet leidend en geeft slechts minimale richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd kunnen of dienen te worden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst werknemers van Opdrachtgever aanwijzingen geven aan Lori Events en/of aan de door haar ingeschakelde derden, worden deze aanwijzingen geacht van Opdrachtgever te zijn en is Opdrachtgever gehouden de (financiële) gevolgen hiervan te voldoen.
 7. Indien Opdrachtgever niet meewerkt aan het regelen van de zaken genoemd in lid 6 is Lori Events gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd voor de reeds verschuldigde werkzaamheden alsmede een schadevergoeding, die partijen fixeren op een boete gelijk aan 30% van de bij voortzetting van de overeenkomst nog te factureren omzet van Lori Events. Deze boete is zonder nadere ingebrekestelling direct en geheel opeisbaar.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Lori Events voor alle door haar geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden tijdens het evenement de afspraken bedoeld in lid 6 niet nakomen.

Artikel 9A – Verhuur

 1. Lori Events zal, zoals overeengekomen de producten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een popcorn- en suikerspinmachine, voor de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever verplicht zich het gehuurde aan te nemen gedurende de overeengekomen huurperiode. Indien (de)montage nodig is, zal hiervoor benodigde tijd, onderdeel uitmaken van de totale huurperiode. Lori Events is te allen tijde gerechtigd het gehuurde te vervangen voor een gelijkwaardig huurobject.
 2. De huurtermijn vangt aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het huurobject compleet en intact door Lori Events in ontvangst is genomen. Wijziging en/of verlenging van de huurtermijn dient uiterlijk op of voor 12:00 van de laatste dag van de overeengekomen periode te worden overeengekomen.
 3. Enkel Lori Events is gehouden instructies van Opdrachtgever uit te voeren, indien deze, naar het oordeel Lori Events, noodzakelijk worden geacht voor de diensten en in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de capaciteit van het verhuurde en het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
 4. In geval van huur zonder personeel van Lori Events wordt Opdrachtgever geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is Opdrachtgever gehouden om het gehuurde in goede staat terug te leveren. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Lori Events te vergoeden.
 5. Lori Events en/of een door haar ingeschakelde derde houdt een register bij van het gehuurde alsmede de gemaakte huururen. Dit register is leidend voor de vaststelling van de gemaakte huurkosten. Opdrachtgever is verplicht het register te ondertekenen.
 6. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Lori Events heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden indien Opdrachtgever gebonden blijft aan deze overeenkomst met Lori Events.
 7. Bij een niet tijdige teruglevering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan Lori Events te vergoeden.

Artikel 9b – Workshop

 1. Opdrachtgever dient zich tijdig aan te melden voor deelname aan een workshop. Hierbij dient hij te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
 2. Lori Events is gerechtigd de Workshop te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te veel of te weinig aanmeldingen zijn. Het staat ter uitsluitend oordeel Lori Events om een workshop te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe datum niet kan, heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kan hij op een andere datum deelnemen aan een workshop.
 3. Indien Opdrachtgever heeft deelgenomen aan een deel van de workshop, en besluit gedurende de workshop te stoppen, is Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd en heeft hij geen recht op restitutie van reeds betalende gelden.
 4. Indien Opdrachtgever zelf in een locatie voorziet is de Opdrachtgever verantwoordelijk. Alle (gemaakte) kosten zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Lori Events is gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie voor de Workshop.

Artikel 9c – Koop en levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanuit de magazijn van Lori Events.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Lori Events of er door andere omstandigheden buiten de macht van Lori Events enige vertraging ontstaat, heeft Lori Events recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Lori Events schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lori Events gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Lori Events, of een externe vervoerder, is Lori Events tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand of op terrein van de Opdrachtgever moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Opdrachtgever, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 7. Indien Lori Events gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Lori Events ter beschikking heeft gesteld.
 8. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 9. Indien Lori Events een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 10. Lori Events is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Lori Events is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 11. Lori Events behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 9c – Koop en levering

 1. Levering geschiedt in beginsel vanuit de magazijn van Lori Events.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Lori Events of er door andere omstandigheden buiten de macht van Lori Events enige vertraging ontstaat, heeft Lori Events recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Lori Events schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 4. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lori Events gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Indien de zaken worden bezorgd door Lori Events, of een externe vervoerder, is Lori Events tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand of op terrein van de Opdrachtgever moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Opdrachtgever, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
 7. Indien Lori Events gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Lori Events ter beschikking heeft gesteld.
 8. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op het reçu geldt als bewijs dat de verpakking/emballage in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
 9. Indien Lori Events een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 10. Lori Events is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Lori Events is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 11. Lori Events behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Lori Events of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Lori Events recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Lori Events bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Lori Events gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Lori Events spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Lori Events.
 5. De aard van de werkzaamheden van Lori Events brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Lori Events nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Lori Events.
 6. Opdrachtgever is verplicht zelf toezichthouders en (professionele) mensen in te schakelen die de gehuurde en/of aangekochte goederen/zaken kunnen bedienen en toe zien op het juiste gebruik. In geen geval is Lori Events aansprakelijk voor enig nalatig of onjuist handelen van Opdrachtgever hierin.

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van zaken, goederen, gegevens, documenten, programmatuur en databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze het magazijn van Lori Events verlaten. Indien Opdrachtgever een Consument betreft, gaat het risico over op het moment dat deze zaken feitelijk in de macht van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Lori Events geleverde zaken, blijven eigendom van Lori Events totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Lori Events gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Lori Events zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven, indien dit expliciet is overeengekomen.
 5. Voor het geval dat Lori Events zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Lori Events of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lori Events zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. Lori Events heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Lori Events. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Lori Events de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de overeengekomen termijn leveren aan Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Lori Events worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 13 – Garantie

 1. Lori Events staat niet in voor eventuele kleine afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst in producten, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid van de producten.
 2. Eventuele garanties strekken slechts tot hetgeen door de producent is verstrekt en geldt gedurende de opgegeven garantietermijn welke overeenkomt met de fabrieksgarantie.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Lori Events de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van Lori Events, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Lori Events te retourneren en de eigendom aan Lori Events te verschaffen.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lori Events, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt. Schade ten gevolge van het gebruiken van het product zonder training komt geheel voor risico en rekening van Opdrachtgever.
 5. Retournering is slechts mogelijk indien de producten verzegeld zijn en in nieuwstaat verkeren. Het staat uitsluitend aan Lori Events om dit te beoordelen. De retourkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Indien de door Lori Events verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 7. Ingeval van doorverkoop komt de garantie te vervallen.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Lori Events gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Lori Events de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Lori Events verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Lori Events tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Lori Events op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 – Opschorting

 1. Lori Events heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Lori Events is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Lori Events is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Lori Events is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Lori Events wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (I) overmacht van toeleveranciers van Lori Events, (II) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Lori Events zijn voorgeschreven of aanbevolen, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (VII) natuurrampen, (VIII) oorlog en terroristische aanslagen, (IX) algemene vervoersproblemen en (X) overige situaties die naar het oordeel van Lori Events buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Lori Events leidt tot aansprakelijkheid van Lori Events, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan. Indien hierbij in fases is gefactureerd, en de schade in één fase is ontstaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot het desbetreffende termijnbedrag.
 2. Lori Events is slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. Lori Events is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Lori Events geleverde diensten, vertragingsschade en renteschade.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Lori Events per gebeurtenis per jaar uitkeert.
 4. Lori Events is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover van de uitvoering van de overeenkomst derde(n) zijn betrokken en bij deze derde(n) producten zijn gehuurd of afgenomen. Ook indien Opdrachtgever niet handelt conform de gemaakte afspraken, zich niet houdt aan wet en regelgeving
 5. Lori Events is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 6. Lori Events is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 7. Lori Events staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Lori Events verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Lori Events sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 9. Opdrachtgever draagt zelf zorg tot het afsluiten van een geschikte evenementenverzekering ten behoeve van alle door Lori Events ter beschikking gestelde zaken welke worden gebruikt bij alle evenementen die plaatsvinden in een voor publiek toegankelijk domein. Indien Opdrachtgever tekort schiet in het afsluiten van een adequate verzekering komen alle kosten ten gevolge van eventuele ongelukken voor risico en rekening van Opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Lori Events voor eventuele gevolgschade is in dit kader expliciet uitgesloten.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Lori Events vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Lori Events binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. In elk geval vervalt de aansprakelijkheid van Lori Events na een halfjaar na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Lori Events en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Bij schending hiervan is Lori Events gerechtigd de door haar geleden schade, zowel materieel als immaterieel te verhalen op Opdrachtgever.
 3. Indien Lori Events op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Lori Events zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Lori Events niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Lori Events en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten, waaronder van alle ontwerpen en tekeningen, van Lori Events berusten uitsluitend bij Lori Events en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Lori Events rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lori Events en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Lori Events opgeleverde zaken, dient Lori Events expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Lori Events rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever geeft Lori Events toestemming de door hem of zijn werknemers gemaakte foto’s van het evenement te gebruiken en plaatsen op haar website en Social Mediakanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Lori Events verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Lori Events van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Lori Events voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Lori Events opgestelde adviezen en rapportages.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Lori Events verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Lori Events of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@lorievents.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Lori Events de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Lori Events zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Lori Events en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Lori Events kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Lori Events en Opdrachtgever, worden beslecht door rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.